mandag 20. juni 2011

Boligutvikling og bykvalitet

TAB-BUK konferansen 2011 var viet boligkvalitet. Et sammensatt program ga kanskje flere spørsmål enn svar på hvordan vi skal jobbe med boligkvalitet, men det var et oppløftende seminar sammenlignet med hvordan boligkvalitet har blitt debattert de seneste årene. Nå sist i Arkitektur N nr.2/2011. Her er det mange gode artikler, men ingen gir noen nye betraktningsmåter. Det som er den grunnleggende holdningen i de fleste artiklene i bladet er at det private boligmarkedet gir dårligere kvalitet. Kvalitet er nesten utelukkende diskutert som et spørsmål om arealstørrelser.

Min misnøye med denne type faginnspill er både at synes å bekrefte en politisk oppfatning heller enn å bidra til konstruktive innspill til bruk i praksis. Hva skal vi med gjentatte utsagn om at utviklerbransjen er grådige og bygger uten tanke på annet enn sin egen fortjeneste? Hva er mottiltaket? Be dem om å slutte å tjene penger? Min innfallsvinkel til å diskutere boligkvalitet er ikke boligen i seg selv, men boligens plass i byen. Uten boliger i byen blir det ingen bykvalitet. Det kan bety at boligkvalitet er noe mer enn leilighetsstørrelser og uteromsnormer?

Av alle innlederne på konferansen likte jeg Nicolay Carlberg fra Hausenberg best. Han tok opp tråden fra tidligere innledere som Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta som snakket om at friheten i allemannsretten ikke måtte forsvinne i behovet for ”allemannskontrollen”. At de offentlige byrommene blir så detaljprosjektert og detaljprogrammert at det ikke lenger er noen frihet i bevegelsene. ”Arkitektur skal gi opplevelsen av frihet og fritt valg til bevegelse.” En tanke som fungerer på Operataket, men som jeg tenker ble til fulle testet ut i modernismens åpne byplaner. Nå forsvarte ikke Thorsen denne type plan, men tvert om hentet frem Nollikartet som et ideal. Dette kartet fra 1700-tallet er som kjent alle arkitekters yndlingskart fordi det viser så tydelig hva byen handler om, - å fordele territoriet mellom private og offentlige rom samt vise hvor grensene går. ”Det finnes bare to typer av arealer, offentlig og privat.” sa Thorsen.  

Nicolay Carlberg er etnolog og ser ikke byen og boligen gjennom ”designbriller”, men som rom for sosiale forskjeller. Han tok opp det som jeg mener, er en av hovedutfordringene når vi skal skape boligkvalitet som også skal gi bykvalitet. Grensen mellom det offentlige og private. Han har arbeidet med Københavns strategi fra ”havebolig til havnebolig” om hvordan Københavnerne må endre sin måte å leve på ,- fra privat kontroll over de private godene til offentlig kontroll over fellesgodene. Å bo på havna, samtidig som de frigitte havnearealene skal tilby rom for et mangfoldig byliv utfordrer grensen mellom det private og det offentlige.

Carlberg trakk fram ”grensenedbrytning” som en generell utfordring. For eksempel hvordan vi bruker store glassflater i boliger. Forsøket på å overvinne grensen mellom ute og inne er kanskje en vakker tanke når boligen ligger ute i naturen. I byen vil denne grensenedbrytningen heller enn å skape spennende romlige opplevelser, forvirre vår bevegelsesfrihet. En uheldig miks mellom inne og ute gjør at vi mangler regler for hvordan vi skal oppføre oss.
Designet i seg selv kan virke fremmedgjørende. Carlberg viste til Vestre havnen i Malmø som et vellykket boligområde hvor resultatet av å ta store arealer til offentlige fellesrom har gitt positive ringvirkninger til hele området, men også deler av dette området har etter min oppfatning, flere prosjekter hvor grensenedbrytningen visker ut skille mellom offentlig og private og gjør oss usikre på hvor det offentlige rommet egentlig begynner og slutter.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar